Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pod Dachem w Szczecinie 2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pod Dachem w Szczecinie działając na podst. art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) oraz § 39 Statutu Spółdzielni zwołuje

w dniu 22 czerwca 2018 r. (PIĄTEK) o godz. 17:30

w Technikum Technologii  Cyfrowej (dawniej Gimnazjum nr 6) przy ul. Niemierzyńskiej 17A (sala gimnastyczna) w Szczecinie

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji: Skrutacyjno – wyborczej, Wnioskowej.
 5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2017 r.
 6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2017 r.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2017 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni.
 16. Wybór delegata i jego zastępcy na  Zjazd  Członków Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni.
 17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał w sprawie wniosków.
 18. Zakończenie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pod Dachem w Szczecinie informuje, że:

 • Wyłożenie sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia nastąpi na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Pod Dachem.
 • Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
 • Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
 • Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

UWAGA!

Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Proponowany wzór pełnomocnictwa: > kliknij

________________________________________________________________

 

Opublikowano Uncategorized | 4 551 komentarzy

Zmiana Statutu Spółdzielni

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydanym 29 sierpnia 2016 r. zatwierdzony został zmieniony Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 20 czerwca 2015 Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Pod Dachem.

Z brzmieniem nowego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Pod Dachem można zapoznać się klikając na poniższy link:

Statutu SM Pod Dachem 2015

________________________________________________________________

Opublikowano Uncategorized | 5 281 komentarzy

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2016

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbyło się w dniu 25 czerwca 2016 r.

Zaplanowany porządek obrad obejmował:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji: Skrutacyjno – wyborczej, Wnioskowej.
 5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2015 r.
 6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2015 r.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2015 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2015 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Spółdzielni do Związku Rewizyjnego.
 16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał w sprawie wniosków.
 17. Zakończenie obrad.

Z protokołem oraz podjętymi uchwałami można zapoznać się klikając na poniższy link:
Walne Zebranie 2016

Wszystkim członkom Spółdzielni, którzy wzięli udział w obradach serdecznie dziękujemy.

________________________________________________________________

Opublikowano Uncategorized | 4 282 komentarze

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2015

Szanowni Państwo,

w dniu 20 czerwca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pod Dachem.

Poniżej zamieszczamy protokół z obrad oraz podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały.

Wszystkim członkom Spółdzielni, którzy wzieli udział w obradach serdecznie dziękujemy.

Protokół Walnego Zgromadzenia > kliknij
Uchwały Walnego Zgromadzenia > kliknij

________________________________________________________________

Opublikowano Uncategorized | 6 761 komentarzy

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2014/2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 października 2014 r.  nastąpiło uruchomienie dostarczania energii cieplnej do mieszkań.

Prosimy o maksymalne odkręcenie zaworów przy grzejnikach – w celu ułatwienia odpowietrzenia instalacji grzewczej w budynku.

________________________________________________________________

Opublikowano Uncategorized | 4 662 komentarze

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2014

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbyło się 28 czerwca 2014 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmował:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji: Skrutacyjno – wyborczej, Wnioskowej.
 5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2013 r.
 6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2013 r.
 7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2013 r.
 8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2013 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2013 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
 16. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 17. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał w sprawie wniosków.
 20. Zakończenie obrad.

Poniżej zamieszczamy protokół Walnego Zgromadzenia wraz z podjętymi uchwałami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom Spółdzielni za udział i owocne obrady.

Protokół Walnego Zgromadzenia > kliknij
Uchwały Walnego Zgromadzenia > kliknij

__________________________________________________________

Opublikowano Uncategorized | 5 418 komentarzy

Regulamin Porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej Pod Dachem

Uprzejmie informujemy, że w dziale Regulaminy został zamieszczony Regulamin porządku domowego przyjęty na majowym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Z Regulaminem można się również zapoznać klikając poniższy link:

Regulamin porządku domowego

___________________________________________________________

Opublikowano Uncategorized | 5 121 komentarzy

Dodatek mieszkaniowy

Przypominamy o możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy wypłacany przez Gminę Miasto Szczecin.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje m.in:
– osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu,
– najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im      spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

Zasadniczym warunkiem otrzymania dodatku jest spełnianie kryterium dochodowego.
W 2017 r. dla gospodarstw jednoosobowych dochód nie może przekraczać 1750 zł, natomiast dla gospodarstw wieloosobowych 1250 zł na jednego mieszkańca.

Osoby spełniające kryterium dochodowe muszą spełniać również kryterium dotyczące metrażu lokalu (powierzchni użytkowej). Kryterium to kształtuje się następująco:
– dla 1 osoby – nie więcej niż 45,5 m kw.
– dla 2 osób – nie więcej niż 52 m kw.
– dla 3 osób – nie więcej niż 58,5 m kw.
– dla 4 osób – nie więcej niż 71,5 m kw.
– dla 5 osób – nie więcej niż 84,5 m kw.
– dla 6 osób – nie więcej niż 91 m kw.

Wszelkie informacje dotyczące dodatku mieszkaniowego można uzyskać w Szczecińskim Centrum Świadczeń, z siedzibą przy ul. Kadłubka 12 w Szczecinie osobiście lub dzwoniąc pod numer telefonu: 91 44 27 100.

Warto także odwiedzić stronę internetową Szczecińskiego Centrum Świadczeń, na której zamieszczono niezbędne informacje oraz wzory odpowiednich wniosków.
Link do strony (kliknij): Szczecińskie Centrum Świadczeń – dodatki mieszkaniowe.

_______________________________________________________________

Opublikowano Uncategorized | 5 047 komentarzy