Walne Zebranie Członków Spółdzielnie 2019 r. 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pod Dachem w Szczecinie działając na podst. art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.) oraz § 39 Statutu Spółdzielnia zwołuje

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

POD DACHEM W SZCZECINIE

w dniu 13 czerwca 2019 r. (CZWARTEK) o godz. 17:30

w Technikum Technologii  Cyfrowej (dawniej Gimnazjum nr 6) przy ul. Niemierzyńskiej 17A (sala gimnastyczna) w Szczecinie

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji: Skrutacyjno – wyborczej, Wnioskowej.
 5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2018 r.
 6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2018 r.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2018 r.
 14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał w sprawie wniosków.
 15. Zakończenie obrad.

 

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pod Dachem w Szczecinie informuje, że:

 • Wyłożenie sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia nastąpi na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Pod Dachem.
 • Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
 • Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
 • Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

 

UWAGA!

Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.