REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM

 

§1


1. Fundusz remontowy tworzony jest na podstawie art. 78 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 89 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Pod Dachem w Szczecinie.
2. Fundusz remontowy tworzy się w celu zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, utrzymania ich w należytym stanie technicznym oraz prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych.
3. Odpisy na fundusz remontowy obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie Spółdzielni.
4. Niewykorzystane lub przekroczone w ciągu roku środki funduszu remontowego przechodzą na rok następny.

§2


1. Fundusz remontowy tworzony jest z:
1) odpisów na:
a) lokale mieszkalne, w tym na wynajmowane oraz użytkowane bez tytułu prawnego,
b) garaże wbudowane oraz garaże wolnostojące,
c) garaż wielostanowiskowy,
d) lokale użytkowe,
2) nadwyżki bilansowej na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia,
3) kwot uzyskanych z tytułu kar umownych wynikających z nienależytego wykonania robót remontowych i modernizacyjnych,
4) kwot otrzymanych z firm ubezpieczeniowych za szkody powstałe w zasobach Spółdzielni, których koszt likwidacji stanowił wydatki funduszu remontowego,
5) oprocentowania środków funduszu na rachunku bankowym oraz lokat terminowych środków funduszu remontowego,
6) kredytów bankowych,
7) innych źródeł, w tym m.in. dotacji ze środków budżetu państwa lub funduszy europejskich, premii termomodernizacyjnych.

§3


1. Wysokość oraz sposób wyliczenia odpisów wymienionych w § 2 pkt 1 określa Rada Nadzorcza, a w ust. 1 pkt 3-7 Zarząd Spółdzielni.
2. Stawki odpisów w ciężar kosztów mogą być zróżnicowane dla poszczególnych nieruchomości w zależności od ich stanu technicznego lub potrzeb modernizacyjnych.
3. Wysokość oraz sposób wyliczenia wartości odpisów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 określa Rada Nadzorcza uwzględniając w szczególności:
1) prognozowany stan funduszu nieruchomości na początku roku,
2) kwotę planowanego dofinansowania z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej Spółdzielni przypadającą na pokrycie remontów w danej nieruchomości.
4. O przekazaniu środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3-6 decyduje Zarząd Spółdzielni.
5. Obowiązek wnoszenia opłat na fundusz remontowy dotyczy:
1) członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawa do lokali lub będących właścicielami lokali,
2) właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni,
3) osób nie będących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,
4) najemców lokali na zasadach określonych w umowach najmu.


§4


1. Środkami funduszu remontowego dysponuje Zarząd Spółdzielni na podstawie zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów gospodarczych Spółdzielni.
2. Środki funduszu remontowego mogą być przeznaczone w szczególności na:
1) finansowanie kosztów remontów, konserwacji, modernizacji (ulepszeń), termomodernizacji zasobów mieszkaniowych,
2) spłatę kredytu i pożyczek zaciągniętych na remonty zasobów mieszkaniowych,
3) pokrycie uzasadnionych kosztów usuwania wad i usterek budowlanych,
4) remonty, ulepszenia (modernizacje) i konserwacje urządzeń i dźwigów,
5) pokrycie kosztów remontu infrastruktury osiedlowej, w tym remontów urządzeń lub obiektów ogólnie dostępnych,
6) finansowanie kosztów usuwania awarii na instalacjach, sieciach ogólnego użytku (w tym kosztów energii, wody) oraz usuwania innych awarii zasobów mieszkaniowych.
3. Środki funduszu remontowego nie mogą być przeznaczone na remonty zasobów mieszkaniowych, które obciążają użytkowników mieszkań lub lokali o innym przeznaczeniu.


§5


1. Spółdzielnia prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego, zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości i polityką rachunkowości Spółdzielni.
2. Odpisy na fundusz remontowy obciążają koszty nieruchomości, zwane inaczej kosztami utrzymania i eksploatacji.
3. Podstawową jednostką do rozliczenia kosztów remontów przypadających na poszczególne lokale w nieruchomościach jest metr kwadratowy powierzchni użytkowej tych lokali.
4. Koszty remontów, które na podstawie dokumentów źródłowych można jednoznacznie przyporządkować do określonej nieruchomości, obciążają bezpośrednio tę nieruchomość.
5. Do rozliczenia wydatków remontowych, których nie można bezpośrednio odnieść do konkretnej nieruchomości, gdyż dotyczą np. wspólnej infrastruktury osiedlowej - przyjmuje się powierzchnię użytkową lokali w nieruchomościach objętych zakresem danego remontu, chyba że na podstawie dokumentacji technicznej można w inny sposób przyporządkować koszty poszczególnym nieruchomościom.


§6


1. Po zakończeniu roku sporządza się rozliczenie funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości, z uwzględnieniem w szczególności:
1) stanu funduszu na początku roku,
2) wniesionych odpisów na fundusz remontowy oraz innych zwiększeń,
3) wydatków i kosztów poniesionych przez Spółdzielnię na remont i modernizację lub roboty inwestycyjne budynku lub budynków w danej nieruchomości.
2. Niewykorzystane lub przekroczone w ciągu roku fundusze na remonty poszczególnych nieruchomości przechodzą do rozliczenia na rok następny.
3. Różnica pomiędzy kosztami a przychodami funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości jest uwzględniana przy ustalaniu wysokości odpisu na fundusz remontowy na rok następny. W przypadku oszczędności, dopuszcza się - w zależności od potrzeb remontowych danej nieruchomości - gromadzenie tych środków w celu wykorzystania ich na remonty nieruchomości w latach następnych.
4. Dopuszcza się za zgodą Rady Nadzorczej przejściowe angażowanie niewykorzystanych środków funduszu remontowego na finansowanie potrzeb remontowych innych nieruchomości w danym roku obrachunkowym w ramach pożyczki wewnętrznej.


§7

1. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach przejściowe angażowanie środków funduszu remontowego na pokrycie niedoboru w gospodarce zasobami mieszkaniowymi.
2. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach przejściowe uzupełnianie funduszu remontowego środkami funduszu zasobowego.
3. Decyzje w sprawach wymienionych w pkt.1 i 2 podejmuje Rada Nadzorcza.
4. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem będą rozpatrywane na zasadach ogólnych, według obowiązujących przepisów.