Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali 

 

 

 I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują:
  a) Eksploatację, remonty zasobów mieszkaniowych,
  b) Dostawę ciepła do centralnego ogrzewania,
  c) Dostawę ciepła do ogrzania wody,
  d) Eksploatację i remonty dźwigów,
  e) Dostawę gazu, gdy lokale zaopatrywane w gaz sieciowy nie posiadają indywidualnych gazomierzy,
  f) Dostawę wody i odprowadzenie ścieków,
  g) Gospodarkę odpadami komunalnymi,
  h) Eksploatację i remonty zbiorczych sieci i anten telewizyjnych oraz domofonów i wind,
  i) Inne koszty i wydatki związane z gospodarką zasobami.
 2. Słownik pojęć w niniejszym regulaminie:
  a)Użytkownicy lokali - członkowie spółdzielni, właściciele lokali, osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokali, najemcy, osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego,
  b) Nieruchomość zabudowana - jest to wydzielona działka lub kilka działek gruntu wraz z budynkiem mieszkalnym (lub budynkami) trwale z tym gruntem związane dla której założona jest księga wieczysta.
  c) Mienie spółdzielni:
  - nieruchomości służące prowadzeniu działalności gospodarczej,
  - nieruchomości służące prowadzeniu działalności kulturalnej, oświatowej, społecznej i administracyjnej,
  - nieruchomości niezabudowane.
  d) Nieruchomość wspólna - części nieruchomości (gruntu, budynku, urządzeń), które nie służą do wyłącznego użytkowania przez użytkowników poszczególnych lokali.
  e) Dostawca energii cieplnej - przedsiębiorstwo ciepłownicze zajmujące się produkcją i sprzedażą ciepła, z którym Spółdzielnia zawarła umowę o dostawę ciepła na potrzeby ogrzania lokali i podgrzania wody w nieruchomościach budynkowych.
  f) Węzeł cieplny - to połączone ze sobą urządzenia i instalacje służące do zmiany rodzaju i parametrów nośnika ciepła (gorąca woda) dostarczanego z sieci wysokoparametrowej oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego z węzła cieplnego do instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody w nieruchomości budynkowej.
  g) Grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jedną nieruchomość budynkową,
  h) Ciepłomierz - urządzenie pomiarowe dopuszczone do stosowania w rozliczeniach zgodnie z odrębnymi przepisami tj. zespół urządzeń służących do pomiaru ilości ciepła i jego parametrów. Wskazania ciepłomierzy stanowią podstawę rozliczeń za dostarczone do nieruchomości ciepło. Ciepłomierze instalowane są w węzłach cieplnych, rozdzielniach ciepła i lokalach. Ciepłomierze lokalowe są urządzeniami pomocniczymi służącymi do rozliczenia kosztów ogrzewania lokalu w ramach danej nieruchomości budynkowej i mogą być zainstalowane w lokalach).
  i) Okres grzewczy - okres faktycznego dostarczania energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, wynikający z umowy, zawartej pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową jako odbiorcą a dostawcą energii.
  j) Instalacja wewnętrzna - urządzenia odbiorcze służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub rozdzielni ciepła do grzejników (odbiorników ciepła) lub punktów poboru ciepłej wody w pomieszczeniach.
  k) Kubatura budynku - suma objętości pomieszczeń w budynku. Kubaturę budynku określa się w m3.
  l) Okres rozliczeniowy - okres 12 miesięcy, w którym naliczane są opłaty na poczet kosztów gospodarki zasobem mieszkaniowym. Po tym okresie następuje rozliczenie naliczonych opłat i poniesionych wydatków (kosztów).
  m) Zaliczka - opłata miesięczna wnoszona przez użytkowników lokali przeznaczona na pokrycie kosztów ogrzewania w danym okresie rozliczeniowym. Zaliczka podlega rozliczeniu poprzez porównanie z kosztami ogrzewania. Różnice pomiędzy zaliczką a kosztami rozliczane są z użytkownikami poszczególnych lokali.

§2

Podstawą do rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ustalania opłat za używanie lokali jest roczny plan gospodarczy, uchwalany przez Radę Nadzorczą Spółdzielni nie później niż do 15 grudnia roku poprzedzającego.

§3

 1. Rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi dokonuje się w okresach rocznych, pokrywających się z latami kalendarzowymi.
 2. Jeżeli w ciągu roku następują istotne zmiany mające wpływ na wysokość kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi:
  a) Zarząd dokonuje wyliczenia wysokości korekty wymiaru opłat za używanie lokali,
  b) Rada Nadzorcza uchwala na wniosek Zarządu korektę planu gospodarczego.
  Po zakończeniu roku kalendarzowego - Zarząd dokonuje rozliczenia wyniku gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym, z wyjątkiem kosztów: energii cieplnej do centralnego ogrzewania, energii cieplnej do podgrzania wody, wody zimnej, ścieków, gospodarki odpadami komunalnymi.
 3. Po rozliczeniu kosztów energii cieplnej dostarczonej do centralnego ogrzewania, energii cieplnej do podgrzania wody, wody zimnej i ścieków oraz kosztów gospodarki odpadami komunalnymi:
  a) Kwotę dodatnią wynikającą z różnic pomiędzy kwotami wpłaconymi a ustalonymi na podstawie rzeczywistego zużycia energii cieplnej dostarczonej do centralnego ogrzewania, energii cieplnej do podgrzania wody, wody zimnej i ścieków oraz kosztów gospodarki odpadami komunalnymi, pomniejsza się o kwotę zadłużenia z tytułu: opłat za mieszkanie lub opłat za lokal użytkowy a pozostałą kwotę zalicza się na poczet przyszłych opłat. Na wniosek użytkownika, kwotę dodatnią, po złożeniu przez użytkownika oświadczenia z podanym numerem konta bankowego w biurze spółdzielni, wypłaca się użytkownikowi.
  b) Kwotę ujemną wynikającą z różnicy pomiędzy kwotami wpłaconymi a ustalonymi na podstawie rzeczywistego zużycia obciąża się użytkownika lokalu, zobowiązując go do dokonania wpłaty tej kwoty na rachunek Spółdzielni w terminie ustalonym przez Zarząd.

§4

Ewidencję kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi prowadzi się odrębnie dla każdej wydzielonej nieruchomości z podziałem na koszty eksploatacji lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży.

§5

Koszty zużycia wody, odprowadzania ścieków, zużycia gazu w lokalach nieposiadających indywidualnych urządzeń pomiarowych rozlicza się na poszczególne lokale mieszkalne nieruchomości, zgodnie z postanowieniami Regulamin.

 §6

 1. Podstawą naliczania opłat zależnych od liczby osób w danym lokalu jest liczby osób zamieszkujących w danym lokalu.
 2. Opłaty będą naliczane na podstawie stosownego oświadczenia złożonego przez użytkownika lokalu o liczbie zamieszkujących osób.
 3. Użytkownik lokalu i inne osoby uprawnione do zamieszkiwania w lokalu zobowiązane są do poinformowania Spółdzielni o każdorazowej zmianie liczby osób zamieszkujących lokal.
 4. Naliczanie opłat przez Spółdzielnię, o których mowa w ust. i, następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w Spółdzielni informację o zmianie liczby osób zamieszkujących lokal.
 5. W przypadku ujawnienia zamieszkiwania w lokalu osoby niezgłoszonej przez użytkownika lokalu lub osobę, której przysługuje prawo do zamieszkiwania w lokalu, Spółdzielnia nalicza zwiększone opłaty wymienione w § 5, z uwzględnieniem osób ujawnionych, za okres od dnia faktycznego zamieszkania w lokalu tych osób, nie później jednak niż od dnia ujawnienia faktu ich zamieszkania.

§7

Koszty remontów zasobów mieszkaniowych oraz koszty eksploatacji, dla których niniejszy regulamin nie określa innego sposobu rozliczania są rozliczane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej nieruchomości z uwzględnieniem osobno lokali mieszkalnych i użytkowych.

§8

W ciężar kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty.

§9

 1. Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania jak np. pokoje, kuchnia, przedpokoje, ubikacja, łazienka itp. pomieszczenia służące mieszkalnym i użytkowym celom użytkownika.
 2. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane bądź obudowane.
 3. Nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego: balkonów, logii, antresol, pralni, suszarni, strychów, piwnic, zabudowanych korytarzy z części wspólnych.
 4. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się tej części powierzchni w pomieszczeniach o sufitach nierównoległych do podłogi /np. mansard/, której wysokość od podłogi do sufitu wynosi mniej niż 140 cm. Jeżeli wysokość pomieszczenia lub jego części wynosi 140 cm lub powyżej, a nie przekracza 220 cm, to do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się 50 % tej powierzchni.
 5. Powierzchnię lokalu lub jego części o wysokości równej i wyższej od 220 cm zalicza się w pełni do powierzchni użytkowej.
 6. Przy rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania, ogrzewaną powierzchnię użytkową mieszkania lub mieszkań zwiększa się o zabudowane lub dzierżawione części klatki schodowej /w tym boczne korytarze/ ogrzewane centralnie. Powyższa zasada nie dotyczy powierzchni lub lokali oddanych do używania przez Spółdzielnię na podstawie odrębnej umowy, gdy w stawkę czynszu wliczony jest ryczałtowy koszt ogrzewania.

§10

 1. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w nim oraz pomieszczeń przynależnych jak: kuchnie, przedpokoje, korytarze, łazienki, klozety, spiżarnie, alkowy, zamknięte pomieszczenia składowe, garaże, komórki itp. z wyjątkiem strychów, antresol, balkonów, loggii.
 2. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane lub obudowane.
 3. Powierzchnia lokalu zajęta przez urządzenia techniczne związane z funkcją danego lokalu jest powierzchnią tego lokalu.

§11

Powierzchnię użytkową mieszkań i lokali użytkowych dla celów rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi ustala się według dokumentacji technicznej powykonawczej budynku przyjętego przez Spółdzielnię w trakcie odbioru lub według przeprowadzonej przez Spółdzielnię inwentaryzacji.

§12

W przypadku, gdy użytkownik lokalu wykorzystuje część lokalu mieszkalnego na wykonywanie działalności gospodarczej, powierzchnię wykorzystaną na wykonywanie tej działalności obciąża się kosztami eksploatacji według zasad, obowiązujących dla lokali użytkowych.


II. Rozliczenie kosztów eksploatacji zasobów

§13

 1. Koszty eksploatacji rozlicza się na wszystkie lokale mieszkalne, użytkowe i garaże, zajmowane na podstawie prawa własności, na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu i najmu.
 2. Nie obciąża się kosztami eksploatacji lokali i pomieszczeń ogólnego użytku jak: pralnie, suszarnie, wózkarnie oraz innych lokali, zajmowanych na potrzeby Spółdzielni i lokali społeczno-wychowawczych, wygospodarowanych z pomieszczeń niemieszkalnych np. piwnic.
 3. Ewidencję kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych prowadzi się oddzielnie.
 4. Ustalając poszczególne pozycje analityczne kosztów eksploatacji na lokale użytkowe oraz garaże, dopuszcza się możliwość różnicowania niektórych pozycji kosztów z tytułu atrakcyjności lokalizacji, większej intensywności użytkowania zwiększającego koszty eksploatacji lokali użytkowych oraz innych dodatkowych kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię w związku z tymi lokalami.
 5. Koszty eksploatacji ustala Spółdzielnia.

 

III. Rozliczenie kosztów energii cieplnej zużytej na ogrzanie lokali i podgrzanie wody

§14

 1. Koszty ciepła dostarczanego do budynków, obejmują wydatki ponoszone przez Spółdzielnię w związku z kosztami ciepła dostarczanego do budynków od zewnętrznych dostawców dla których Spółdzielnia jest odbiorcą.
 2. Koszty dostawy ciepła do podgrzania wody są ewidencjonowane z podziałem na koszty stałe i zmienne, i tak:
  a) kosztami stałymi w przypadku dostawców zewnętrznych są opłaty za zamówioną moc, opłaty stałe za usługi przesyłowe, opłaty abonamentowe za punkty pomiarowe oraz opłaty za usługi dodatkowe zlecone przez Spółdzielnię,
  b) kosztami zmiennymi w przypadku dostawców zewnętrznych są koszty zakupionego ciepła oraz koszty nośnika ciepła.
 3. Ewidencję i rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody prowadzi się odrębnie na węzły zasilające pojedynczy budynek.
 4. Rozliczeniu podlegają wyłącznie, w okresach rozliczeniowych ustalonych niniejszym regulaminem, koszty zmienne dostawy ciepła za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody wynikające z faktur dostawcę energii cieplnej.
 5. W przypadku awarii, albo braku podlicznika na podgrzanie wody w węźle cieplnym w danej nieruchomości przyjmuje się, iż koszt podgrzania wody wynosi 33% wskazania licznika głównego w okresie rozliczeniowym.

§15

 1. Rozliczenie kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania winno być dokonane w terminie 6 miesięcy od daty zakończenia okresu rozliczeniowego.
 2. Zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania i ciepła do podgrzania wody, użytkownicy lokali mieszkalnych i użytkowych wnoszą przez cały rok w okresach miesięcznych w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółdzielni. Ustalone zaliczki na pokrycie kosztów c. o. i c. w. muszą obejmować koszty stałe i zmienne.
 3. Składniki zaliczek za dostawę ciepła do lokali ustala się następująco zł/m2 powierzchni użytkowej:
  a) opłata za ciepło,
  b) opłata za moc cieplną,
  c) opłata stała za usługi przesyłowe,
  d) opłata zmienna za usługi przesyłowe,
  e) ewentualne inne opłaty rzeczywiście poniesione na rzecz przedsiębiorstwa energetyki cieplnej,
  f) Użytkownik lokalu pokrywa koszty poniesione przez Spółdzielnię rozliczane na jego lokal oraz koszty rozliczenia.

§16

 1. Wystąpienie poniżej wskazanych okoliczności:
  a)odmowy montażu podzielników kosztów lub ciepłomierzy,
  b) uszkodzenia urządzenia,
  c) odmowy dokonania odczytu,
  d) zerwania plomby na podzielniku kosztów lub ciepłomierzu,
  e) braku podzielników kosztów w lokalu,
  f) odmowy zgody w trakcie okresu rozliczeniowego na rozliczenie wg podzielników kosztów lub ciepłomierza
  - jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, zawierającego zgodę na dokonanie rozliczenia bez podzielników lub ciepłomierza i użytkownik lokalu będzie ponosił w takich przypadkach koszty za centralne ogrzewanie jak dla lokali bez tych urządzeń.
 2. Opłatę za ogrzanie lokalu mieszkalnego i użytkowego nierozliczonego wg wskazań urządzeń wskaźnikowych (podzielników kosztów) lub indywidualnych wskazań ciepłomierzy wylicza się wg poniższego wzoru, z zastrzeżeniem, że tak wyliczony koszt jednostkowy nie może być niższy niż najwyższy koszt jednostkowy wyliczony dla mieszkania rozliczanego wg wskazań urządzeń:
  Om = (Ko : Pn) * Pm gdzie:
  Ko - koszty ogrzewania rozliczanego węzła wyliczone zgodnie z §15 ust. 3., 6
  Pn - powierzchnia użytkowa z c. o. rozliczanego węzła,
  Pm - powierzchnia użytkowa lokalu bez urządzeń albo kubatura lokalu bez urządzeń, Om - opłata za lokal bez urządzeń.
 3. W przypadku zdemontowania całego grzejnika w trakcie użytkowania mieszkania, w którymkolwiek z pomieszczeń, za wyjątkiem kuchni, za pomieszczenie to ustala się koszty c. o. jak dla pomieszczeń bez podzielników. Kuchnie rozlicza się przy założeniu istnienia grzejnika według wielkości podanej w projekcie technicznym instalacji c. o. i przyjęciu wielkości odczytu jako średni odczyt z pozostałych kuchni w danym węźle w danym okresie rozliczeniowym.
 4. W przypadku połączenia pomieszczenie, w którym zdemontowano grzejnik z pomieszczeniem sąsiednim wyposażonym w grzejnik poprzez rozebranie ścianki działowej, za wiedzą i zgodą Spółdzielni, oraz przedstawieniu obliczeń wykonanych przez uprawnioną osobę, że w pomieszczeniu tym gwarantowana jest temperatura obliczeniowa, przepisy ust. 4 nie mają zastosowania.
 5. Na wniosek osoby posiadającej przydział lub umowę na dany lokal dopuszcza się zwiększenie, bądź zmniejszenie liczby żeberek grzejnika, za zgodą Spółdzielni, pod warunkiem jego opomiarowania.
 6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo kontroli podzielników kosztów w trakcie okresu rozliczeniowego, a użytkownik obowiązany jest do udostępnienia wejścia do lokalu kontrolującym osobom każdorazowo upoważnionym przez Zarząd Spółdzielni.

§17

 1. Rozliczenie energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody z użytkownikami lokali, dokonuje się co najmniej raz w roku.
 2. Koszt za podgrzanie wody wylicza się na podstawie rzeczywistych kosztów podgrzania wody do ilości zużycia ciepłej wody w okresie rozliczeniowym.
 3. Ogólną kwotę kosztów stałych za podgrzanie wody rozlicza się na lokale jako opłatę stałą niezależnie od powierzchni lokalu. Opłatę stałą ustala się poprzez podzielenie wysokości kosztów stałych na którą składają się koszty stałe przesyłu i podgrzania wody z poprzedniego okresu rozliczeniowego przez liczbę lokali w danej nieruchomości. W przypadku awarii, albo braku podlicznika na podgrzanie wody w węźle cieplnym w danej nieruchomości przyjmuje się, iż koszty stałe podgrzania wody wynoszą 10% z proporcji wskazanej w § 14 ust. 5 niniejszego regulaminu.
 4. Ogólną kwotę kosztów zmiennych za podgrzanie wody zaewidencjonowanych koryguje się o wynik rozliczenia opłat stałych oraz korekty do rozliczeń kosztów podgrzania wody za poprzedni okres rozliczeniowy. Tak ustaloną kwotę różnicy kosztów podgrzania wody rozlicza się do ilości indywidualnego zużycia ciepłej wody w lokalach wyposażonych w sprawne i legalizowane urządzenia pomiarowe (wodomierze).
 5. Różnice rozliczone zostaną zgodnie z § 17 ust. 3 a wynik rozliczenia kosztów energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody, rozliczony zostanie z użytkownikami lokali zgodnie z § 3 ust. 3.

§18

 1. Rozliczenie kosztów zmiennych energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody lokali wyposażonych w sprawne i legalizowane wodomierze ciepłej wody, zaplombowane przez Spółdzielnię, następuje na podstawie ich wskazań i dokonywane będzie jako iloczyn:
  a) ilości zużytej ciepłej wody w m3,
  b) do rzeczywistego kosztu podgrzania wody w okresie rozliczeniowym zgodnie z § 17 ust. 3.
 2. Rozliczenie kosztów energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody lokali nie wyposażonych w liczniki ciepłej wody, ustala Zarząd metodą szacunkową jako połowę ubytków wody wyliczonej jako różnica wskazań licznika głównego wody i sumy wskazań liczników wody w lokalach zgodnie.

§19

 1. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się powierzchnię użytkową lokali.
 2. Powierzchnię użytkową lokali nieposiadających grzejników c.o., a wchodzących w skład lokali mieszkalnych lub użytkowych (np. przedpokoje, łazienki, wc itp.) i ogrzewanych pośrednio ciepłem sąsiadujących pomieszczeń, traktuje się jako powierzchnię ogrzewaną centralnie.
 3. Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie: zabudowanych korytarzy z części wspólnych bez grzejników, balkonów, loggii, tarasów, klatek schodowych, piwnic lokatorskich, strychów, pralni, suszarni, pomieszczeń na wózki itp.
 4. Nie wlicza się do powierzchni użytkowej ogrzewanej centralnie również piwnic przynależnych do lokali użytkowych, jeżeli piwnica nie jest wyposażona w instalację c.o.
 5. Z lokal objęty dostawą ciepłej wody uważa się lokal, w którym jest przynajmniej jedno ujęcie ciepłej wody, dostarczanej centralnie.

 

IV. Rozliczanie kosztów eksploatacji i remontów dźwigów

§20

 1. Wysokość opłat za eksploatację i remonty dźwigów ustala się dla danego lokalu w oparciu zatwierdzony plan gospodarczy na dany rok.
 2. Kosztami eksploatacji dźwigów obciąża się mieszkania i lokale użytkowe położone w budynku wyposażonym w dźwigi.
 3. Po zakończeniu roku kalendarzowego, różnicę kosztów lub przychód zalicza się do kosztów lub przychodów roku następnego eksploatacji zasobów danej nieruchomości.
 4. Koszty remontu i modernizacji dźwigów pokrywane są z funduszu remontowego danej nieruchomości.

 

V. Rozl iczenie kosztów zbiorczej dostawy gazu sieciowego

§21

 1. W budynkach, wyposażonych wyłącznie w zbiorcze urządzenia pomiarowe gazu /brak liczników w poszczególnych lokalach/, koszty zużycia gazu są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości.
 2. Koszty zużycia gazu rozlicza się na poszczególne lokale mieszkalne w okresach rocznych, proporcjonalnie do liczby osób ustalonej zgodnie z § 6.

VI. Rozliczenie kosztów dostawy wody

§22

 1. Ewidencję kosztów zużycia wody (zimnej i podgrzanej) prowadzi się na poszczególne organizacyjnie wydzielone nieruchomości. Suma objętości wody zimnej i podgrzanej stanowi ilość ścieków wyrażona w m3.
 2. Lokale, w których zainstalowane są urządzenia pomiarowe ilości zużytej wody ciepłej i zimnej rozlicza się co najmniej raz w roku. Powstałe różnice między wpłaconą zaliczką a rzeczywistymi kosztami rozlicza się rozliczeniowym zgodnie z zasadą wyrażoną w § 3 ust. 3.
 3. W przypadku wadliwego działania urządzeń pomiarowych zużycia wody w okresie legalizacji, użytkownik lokalu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię o awarii oraz celem dokonania przez Spółdzielnię naprawy lub wymiany urządzeń pomiarowych wody na koszt użytkownika lokalu. Koszty zużycia wody za okres od ostatniego odczytu wodomierza dokonanego przez pracownika Spółdzielni do dnia zaplombowania wodomierza przez Spółdzielnię oblicza się na podstawie średniego rocznego zużycia zimnej lub cieplej wody w lokalu.
 4. W przypadku wadliwego działania urządzeń pomiarowych zużycia wody w okresie rozliczeniowym, braku urządzenia pomiarowego lub braku legalizacji urządzenia pomiarowego, awarii urządzenia pomiarowego nieposiadającego legalizacji lub stwierdzenia ingerencji w urządzenie pomiarowe zużycia wody zamontowanego przez Spółdzielnię lub przez użytkownika lokalu, użytkownik zobowiązany jest pokryć ewentualne koszty wymiany lub naprawy urządzenia. Koszt zużycia wody za okres od stwierdzonej ingerencji do czasu wymiany/naprawy lub do potwierdzenia prawidłowości wskazań ustala Zarząd metodą szacunkową jako ubytek wody wyliczony jako różnica wskazań licznika głównego wody i sumy wskazań liczników wody w lokalach przypadająca na nieruchomości. W ten sam sposób oblicza się koszt odprowadzanych ścieków w takich lokalach. W przypadku gdy w danej nieruchomości występuje więcej lokali, w których wystąpiła sytuacja opisana w zdaniu pierwszym, wyliczony ubytek wody rozlicza się na te lokale proporcjonalnie do liczby tych lokali i miesięcy od stwierdzonej ingerencji do czasu wymiany/naprawy lub do potwierdzenia prawidłowości wskazań w danym lokalu.
 5. Zainstalowane w lokalach wodomierze muszą być legalizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dowodem legalizacji wodomierzy jest cecha legalizacyjna a okres ważności zarówno legalizacji pierwotnej jak i ponownej wynosi 5 lat i liczy się od dnia pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana. Koszt wymiany lub legalizacji wodomierzy przez Spółdzielnię obciąża użytkownika. W przypadku upływu terminu ważności legalizacji urządzeń pomiarowych wody użytkownik lokalu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię o upływie terminu legalizacji celem dokonania przez Spółdzielnię wymiany urządzeń pomiarowych wody na koszt użytkownika lokalu.
 6. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 5, rozliczenie za zużytą wodę nastąpi zgodnie z zapisem ust. 4 niniejszego paragrafu, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynąłtermin ważności legalizacji.
 7. Zarząd ustala zasady i terminy odczytów wskazań wodomierzy. Nie udostępnienie lokalu do odczytu wodomierzy, zobowiązuje użytkownika do podania stanów wodomierzy w terminie 7 dni od daty wyznaczonego terminu odczytu na nieruchomości. W przypadku nie podania odczytów wodomierzy koszty zużycia wody za okres od ostatniego odczytu wodomierza dokonanego przez pracownika Spółdzielni do dnia, w którym odczyt miał nastąpić oblicza się na podstawie średniego rocznego zużycia zimnej lub cieplej wody w lokalu.
 8. Jeżeli w trakcie kolejnego odczytu wskazań wodomierzy zaistnieje sytuacja jak w ust. 7 (brak aktualnych stanów wodomierzy) rozliczenie kosztów zużycia wody nastąpi zgodnie z ust. 4.
 9. Nie udostępnienie lokalu do odczytu wodomierzy na zakończenie okresu rozliczeniowego spowoduje rozlicznie kosztów zgodnie z ust. 4.
 10. Różnica kosztów wynikająca z różnicy pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego i sumą zużycia wody w budynku jest rozliczana po zamknięciu okresu rozliczeniowego na lokale nieopomiarowane zgodnie z niniejszym regulaminem o ile występują w danej nieruchomości. W pozostałych przypadkach różnica będzie rozliczana proporcjonalnie do zużycia wody przez poszczególne lokale w okresie rozliczeniowym.
 11. 11.Ilość m3 odprowadzonych ścieków oblicza się jako sumę rrńzużytej ciepłej i zimnej wody.
 12. Koszt odprowadzanych ścieków oblicza się jako iloczyn sumy zużytej ciepłej i zimnej wody oraz ceny im3 ścieków, określonej uchwałą Rady Miejskiej w Szczecinie.
 13. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo kontroli wodomierzy, a użytkownik obowiązany jest do udostępnienia lokalu kontrolującym osobom upoważnionym przez Zarząd Spółdzielni. 14. Urządzenia pomiarowe (wodomierze) montowane są na zlecenie Spółdzielni, obowiązek legalizacji urządzeń spoczywa na Spółdzielni a koszt ich legalizacji pokrywa użytkownik lokalu.

 

VII. Rozliczenie kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§23

 1. Koszty gospodarki odpadami komunalnymi są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie na każdą nieruchomość.
 2. Wymogi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi określone zostały w akcie prawa miejscowego - w Regulaminie utrzymania czystości i porządku domowego na terenie Gminy Miasta Szczecin.
 3. Rozliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest bezwynikowe, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. Wysokość opłat zgodnie ze złożoną "Deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" jest równa wysokości wnoszonych zaliczek na ten cel przez poszczególne lokale mieszkalne nieruchomości.
 4. Ewentualnymi dodatkowymi kosztami wynikającymi z decyzji właściwego organu, w przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zostaną obciążeni mieszkańcy danej nieruchomości wskazanej w decyzji.
 5. Dodatkowa opłata za odprowadzenie odpadów zmieszanych, w przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zostanie rozliczona w rozliczeniu rocznym za rok, w którym Spółdzielnia otrzyma decyzję właściwego organu o naliczeniu opłaty dodatkowej dla nieruchomości.
 6. Naliczenie opłaty dodatkowej w stosunku do nieruchomości wskazanej w decyzji nastąpi w wysokości wskazanej w tej decyzji proporcjonalnie do wysokości wnoszonych przez użytkowników lokali opłat za odprowadzanie odpadów.
 7. Dla lokali mieszkalnych ustala się miesięczną opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości stanowiącej iloczyn sumy zużycia wody zimnej i podgrzanej w lokalu w okresie bieżącym i jednostkowej stawki opłaty uchwalonej przez Zarząd.

 

VIII. Rozliczenie kosztów eksploatacji i remontów sieci i anten radiowo-telewizyjnych, domofonów, dostawy energii elektrycznej do oświetlenia części wspólnych nieruchomości

§24

 1. Koszty eksploatacji sieci i anten radiowo-telewizyjnych oraz domofonów obciążają koszty eksploatacji lokali korzystających z tych urządzeń w danej nieruchomości.
 2. Koszty remontów sieci i anten radiowo-telewizyjnych oraz domofonów są finansowane z funduszu na remonty danej nieruchomości.

§25

 1. Koszty dostawy energii elektrycznej do części wspólnych nieruchomości są składnikiem kosztów eksploatacji.
 2. Ewidencję kosztów prowadzi się z:
  a) licznika energii przynależne do określonej klatki schodowej nieruchomości,
  b) licznika energii przynależne i obsługujące kilka określonych klatek schodowych nieruchomości,
  c) licznika energii przynależnego i obsługującego całą nieruchomość.
 3. Koszty zużycia energii rozlicza się na poszczególne lokale, proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych.

 

IX. Ustalenie opłat za używanie lokal i

§26

 1. Plan gospodarczy na rok kalendarzowy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą stanowi podstawę do ustalenia wysokości opłat za używanie lokali.
 2. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali wnoszą opłaty na pokrycie:
  a) kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, obejmujących również odpisy na fundusz na remontowy, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni. Wysokość kosztów eksploatacji nieruchomości korygowana jest różnicą przychodów z mienia wspólnego nieruchomości a kosztami jego utrzymania. Koszt eksploatacji i utrzymania nieruchomości będących w zarządzie Spółdzielni, korygowany jest różnicą przychodów z tego mienia a kosztami jego utrzymania,
  b) kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody,
  c) eksploatacji i remontów dźwigów,
  d) dostawy gazu w lokalach nie posiadających indywidualnych gazomierzy,
  e) kosztów dostawy wody zimnej i podgrzanej oraz odprowadzenia ścieków,
  f) kosztów wywozu nieczystości.
 3. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali wnoszą opłaty na pokrycie:
  a) kosztów eksploatacji lokali, utrzymania części wspólnych nieruchomości w wysokości obliczonej w stosunku do posiadanego przez nich udziału, obejmujących również odpisy na fundusz remontowy eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni. Koszt eksploatacji nieruchomości korygowany jest różnicą przychodów z mienia wspólnego nieruchomości a kosztami jego utrzymania.
  Koszt eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, korygowany jest różnicą przychodów z tego mienia a kosztami jego utrzymania
  b) kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody,
  c) eksploatacji _dźwigów,
  d) dostawę gazu w lokalach nie posiadających indywidualnych gazomierzy,
  e) kosztów dostawy wody zimnej i podgrzanej oraz odprowadzenia ścieków,
  f) kosztów wywozu nieczystości.
 4. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni uczestniczą w pokrywaniu:
  a) kosztów eksploatacji i utrzymania swojego lokalu i nieruchomości wspólnej, obejmujących również opłaty na fundusz remontowy. Koszt eksploatacji nieruchomości korygowany jest różnicą przychodówz mienia wspólnego nieruchomości a kosztami jego utrzymania.
  b) kosztów eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni, które przeznaczone jest do wspólnego korzystania przez nich i osoby zamieszkujące w określonym budynku, w wysokości obliczonej w stosunku do posiadanego przez nich udziału.
  c) kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody,
  d) eksploatacji i remontów dźwigów,
  e) dostawę gazu w lokalach nie posiadających indywidualnych gazomierzy,
  f) kosztów dostawy wody zimnej i podgrzanej oraz odprowadzenia ścieków,
  g) kosztów wywozu nieczystości.
 5. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali w budynkach wielolokalowych, z co najmniej jednym lokalem mieszkalnym wnoszą opłaty na pokrycie kosztów nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych tymi budynkami wielolokalowymi lub domkami jednorodzinnymi.
 6. Najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych płacą czynsze najmu zgodnie z zawartymi umowami najmu.
 7. Osoby, zajmujące lokale bez tytułu prawnego płacą Spółdzielni:
  a) opłaty pokrywające koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  b) spłatę kredytów bankowych i odsetek zaciągniętych na budowę lokalu,
  c) odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu w wysokości ustalanej przez Zarząd zgodnie z Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

§27

 1. Obowiązek wnoszenia opłat za używanie lokalu powstaje z dniem postawienia lokalu przez Spółdzielnię do dyspozycji użytkownika.
 2. Opłaty za używanie lokalu płatne są z góry, w terminie określonym przez Statut, tj. do 15-go każdego miesiąca.
 3. Od opłat wnoszonych z opóźnieniem mogą być pobierane odsetki ustawowe za opóźnienie.
 4. Obowiązek wnoszenia opłat za używanie lokalu ustaje z dniem fizycznego opróżnienia lokalu i przekazania kluczy Spółdzielni.
 5. Jeżeli użytkownik zwalnia lokal nieodnowiony, obowiązany jest pokryć należne opłaty za lokal za okres remontu (niezależnie od pokrycia kosztów odnowienia), jednak okres ten nie może być dłuższy niż 14 dni od daty przekazania kluczy.
 6. O dacie przekazania lokalu do dyspozycji Spółdzielni, użytkownik zobowiązany jest zawiadomić na piśmie z 7-dniowym wyprzedzeniem.
 7. O zmianie wysokości opłat zależnych od Spółdzielni, jest ona obowiązana zawiadomić członków spółdzielni, osoby niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, właścicieli lokali niebędących członkami, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
 8. O zmianie wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, w szczególności energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 7, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

 

X. Zakres obowiązków Spółdzielni

§28

 1. W ramach pobieranych opłat za używanie lokalu ustalonych zgodnie z § 26, Spółdzielnia zapewnia:
  a) w zakresie eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych do wysokości zatwierdzonych środków finansowych:
  - utrzymanie stanu technicznego i estetycznego budynków,
  - utrzymanie urządzeń ogólnego użytku w budynkach i ich otoczeniu,
  - obsługę administracyjną,
  b) dostawę ciepła w okresie grzewczym,
  c) możliwość korzystania z ciepłej wody, dostarczanej centralnie,
  d) funkcjonowanie dźwigów, urządzeń domofonowych.

 

XI. Przepisy końcowe

§29

Niniejszy Regulamin został uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/12/2015 w dniu 16 grudnia 2015 r. i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.

§30

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc wszelkie dotychczasowe Regulaminy i Uchwały dotyczące rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania opłat za użytkowanie lokali.